KZP Nowy Sącz
ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz
tel sklep: +48 18 44 22 953
tel biuro: +48 699 862 949
SKLEP PSZCZELARSKI:
Pn - Pt - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 - 13:00

Statut Karpackiego Związku Pszczelarzy

(tekst jednolity z dnia 24.02.2024 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Związek nosi nazwę: „Karpacki Związek Pszczelarzy” w Nowym Sączu i w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwany jest „Związkiem” lub w skrócie „K.Z.P”.
 2. Związek Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolniczych  (Dz. U. 2022, poz. 281).

§ 2

 1. Terenem działania K.Z.P. jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą K.Z.P. jest miasto Nowy Sącz.
 3. Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

§ 3

Związek:

 1. jest dobrowolną, samorządną, niezależną organizacją społeczno-zawodową;
 2. opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach;
 3. działa w oparciu o przepisy niniejszego Statutu;
 4. może przystępować do innych organizacji w trybie przewidzianym w § 20 ust. 1. pkt 14 niniejszego Statutu lub pokrewnych organizacji rolniczych, społecznych i społeczno-zawodowych oraz przyjmować te organizacje w poczet swoich członków w trybie przewidzianym w § 24 pkt 21 niniejszego Statutu.

§ 4

Związek posiada osobowość prawną.

§ 5

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi K.Z.P. są Koła Pszczelarzy zwane dalej „Kołami”.

§ 6

K.Z.P. używa do pieczętowania swoich dokumentów pieczęci okrągłej z wizerunkiem matki pszczelej w środku i napisem na otoku: „Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu”               z podaniem adresu siedziby, kodu pocztowego i telefonu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7

 1. Cele i zadania Związku to wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa; czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Swoje cele i zadania K.Z.P. realizuje poprzez:
 3. koordynowanie prac terenowych jednostek organizacyjnych K.Z.P., nadzorowanie i kontrolę ich działalności organizacyjnej, rzeczowej i gospodarczej;
 4. udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych poprzez instruktaż, pomoc w organizowaniu kursów, odczytów, przygotowania pomocy szkoleniowych, pokazów w zakresie unowocześniania metod gospodarki pasiecznej, szkolenia pszczelarzy, zapobiegania i zwalczania chorób pszczół;
 5. realizację przedsięwzięć w zakresie integracji środowiska pszczelarskiego i sympatyków pszczelarstwa poprzez organizację spotkań, konferencji, eventów, warsztatów, seminariów, wycieczek, pokazów itp.;
 6. reprezentowanie i ochronę interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji;
 7. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno-gospodarczymi w obszarze rozwoju pszczelarstwa;
 8. podejmowanie działań i współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pszczół przed zatruciami;
 9. inspirowanie współdziałań z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie rozszerzania bazy pożytkowej i jej racjonalnego wykorzystania;
 10. wnioskowanie w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań i regulacji prawnych dotyczących pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego;
 11. występowanie do właściwych władz o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych szczególnie zasłużonym członkom Związku;
 12. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie produkcji, handlu i usług, a w szczególności:
 13. sprzedaż produktów pszczelich wyprodukowanych przez członków Związku;
 14. organizowanie zbytu produktów pszczelich w stanie surowym lub przetworzonym pochodzących z gospodarstw pasiecznych swych członków w kooperacji z innymi jednostkami gospodarczymi;
 15. sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży materiałów i środków produkcji na rzecz swych członków niezbędnych do prowadzenia pasieki;
 16. prowadzenie usług na rzecz swoich członków;
 17. przetwarzanie i uszlachetnianie produktów pszczelich;
 18. wytwarzanie urządzeń i sprzętu pasiecznego;
 19. prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu;
 20. prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej mającej na celu propagowanie i udostępnianie wiedzy fachowej;
 21. prowadzenie szkółek i rozsadników roślin miododajnych;
 22. prowadzenie pasieki szkoleniowo-wdrożeniowej;
 23. produkcja i rozprowadzanie materiału hodowlanego.
 24. Zagospodarowanie osiągniętego zysku z prowadzonej działalności gospodarczej określa Zarząd K.Z.P., przekazując w całości na cele statutowe.

§ 8

Dla realizacji swoich celów związek:

 1. organizuje i prowadzi Biuro K.Z.P. dla obsługi swoich członków, organów i dla klientów zewnętrznych;
 2. może zatrudniać pracowników do wykonywania zadań administracyjnych, księgowych, gospodarczych i innych niezbędnych w prowadzonej przez Związek działalności jak również wynikających z zapisów Statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów.

§ 9

Środki dla realizacji celów i zadań statutowych Związek uzyskuje ze składek członkowskich, działalności gospodarczej, a także darowizn, dotacji, subwencji, kredytów i pożyczek bankowych lub od osób prawnych i fizycznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca członkiem jednego z Kół, która spełnia co najmniej jeden z warunków:
 2. prowadzi chów, hodowlę pszczół lub matek pszczelich;
 3. prowadzi działalność naukową lub badawczą związaną z pszczelarstwem.
 4. O przyjęciu członka zwyczajnego do Związku decyduje Zarząd właściwego terenowego Koła Pszczelarzy w drodze stosownej uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd K.Z.P. w celu naniesienia na listę członków Związku. Osoba nie będąca członkiem Koła nie może być członkiem Związku.
 5. Członkami Związku mogą być osoby prawne zrzeszające członków zajmujących się hodowlą i chowem pszczół.
 6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 mogą nabyć członkostwo w Związku przyjmując, zgodnie z zapisami własnego Statutu, uchwałę o woli przystąpienia do Związku. Nabycie członkostwa w Związku następuje z dniem podjęcia przez Zarząd K.Z.P. uchwały o przyjęciu do Związku.
 7. Członkowie organizacji pszczelarskich wskazanych w ust.3 posiadają uprawnienia członka zwyczajnego Związku za wyjątkiem biernego prawa wyborczego i zobowiązani są do przestrzegania zapisów Statutu K.Z.P. Szczegółowe zasady współdziałania określa uchwała Zarządu K.Z.P. o przyjęciu do Związku.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 2. brać bezpośredni udział z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Koła, wybierać i być wybieranym do organów Koła;
 3. być wybieranym na Walnym Zebraniu Członków Koła jako delegat na Zjazd Delegatów K.Z.P. oraz zjazdy delegatów organizacji, których K.Z.P. jest członkiem;
 4. wybierać i być wybieranym do organów Związku;
 5. korzystać z działalności statutowej i gospodarczej, ochrony prawnej, a za zgodą Zarządu, z urządzeń i majątku Związku.
 6. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
 7. przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał podejmowanych przez organy Związku;
 8. brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową, brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez organy Związku;
 9. terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał organów Związku;
 10. uczestniczyć w zebraniach Koła;
 11. przestrzegać zasad etyki pszczelarskiej;
 12. przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich.

§ 13

 1. Członkiem honorowym Związku  może być wyłącznie osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa i K.Z.P. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów K.Z.P. na wniosek Zarządu K.Z.P. lub na wniosek Walnego Zebrania Członków Koła złożony poprzez Zarząd K.Z.P. w formie stosownej uchwały.
 2. Członek honorowy nie musi być członkiem żadnego Koła. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży Zarządowi K.Z.P. pisemną deklarację chęci przystąpienia do Związku w charakterze członka wspierającego i zadeklaruje uiszczanie składki członkowskiej.
 2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem określonych w § 12 ust.1 pkt 1) , pkt 2), pkt 3).
 3. Decyzję o przyjęciu do Związku i Koła członka wspierającego podejmuje Zarząd K.Z.P. w formie uchwały.

§ 15

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku;
 2. skreślenia z listy członków;
 3. wykluczenia ze Związku;
 4. śmierci członka lub utraty bytu przez osobę prawną.

§ 16

 1. Oświadczenie członka o wystąpieniu ze Związku powinno zostać złożone  Zarządowi Koła na piśmie pod rygorem nieważności i staje się skuteczne z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostało złożone. Zarząd Koła zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Zarząd K.Z.P. o złożonym przez członka oświadczeniu woli o wystąpieniu ze Związku.
 2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Koła w wyniku nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku. Przed podjęciem uchwały Zarząd Koła wzywa członka do uregulowania zaległych składek w terminie do 7 dni. Zarząd Koła po podjęciu uchwały zobowiązany jest:
 3. powiadomić pisemnie zainteresowanego o podjętej uchwale z podaniem uzasadnienia w terminie 30 dni od jej podjęcia;
 4. bezzwłocznie pisemnie poinformować Zarząd K.Z.P. celem skreślenia z prowadzonej listy członków Związku.
 5. Wykluczenie ze Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu K.Z.P. bądź orzeczenia Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. działającego w charakterze drugiej instancji.

§ 17

 1. Osoby będące członkami Związku odpowiadają przed Zarządem K.Z.P. jako organem pierwszej instancji oraz Sądem Koleżeńskim K.Z.P. jako organem drugiej instancji w sprawach wynikłych na tle działalności pszczelarskiej oraz w sytuacji dopuszczenia się przez te osoby działania sprzecznego ze Statutem, regulaminami lub aktami wewnętrznymi Związku albo działania na szkodę Związku. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w zdaniu powyżej, Zarząd może podjąć postępowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Koła.
 2. Zarząd K.Z.P. oraz Sąd Koleżeński K.Z.P. orzekają następujące kary:
 3. upomnienia;
 4. nagany;
 5. zawieszenia w prawach członka Związku na okres 1 roku;
 6. wykluczenie ze Związku.
 7. Orzeczenia Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. wydawane są w formie uchwały. Uchwała Zarządu K.Z.P. zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwołania do organu drugiej instancji. Uchwała Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 8. Członek Związku ukarany karą zawieszenia w prawach członka nie jest zwolniony od wypełniania obowiązków członkowskich ale nie może pełnić żadnych funkcji w organach Związku.
 9. Wykluczony członek Związku może ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Ponowne przyjęcie wymaga stosownej uchwały Zarządu właściwego terenowego Koła Pszczelarzy.

§18

 1. Od orzeczenia Zarządu K.Z.P. przysługuje ukaranym odwołanie do Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.
 2. Odwołanie wnosi się do Zarządu K.Z.P. w ciągu 14 dni od daty doręczenia ukaranemu sentencji orzeczenia I instancji wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisem członka winno zawierać datę, nazwę organu odwoławczego oraz wskazanie orzeczenia od którego członek się odwołuje.
 4. Zarząd K.Z.P. odrzuca w formie uchwały z uzasadnieniem odwołanie, które złożone zostało z uchybieniem 14 dniowego terminu lub nie posiada elementów, o których mowa w ust. 3.

W przypadku gdy odwołanie zostało złożone z zachowaniem kryteriów wskazanych w ust. 2 i 3 Zarząd K.Z.P. przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.

 • Od uchwały Zarządu K.Z.P. o odrzuceniu odwołania, członek Związku może w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołać się bezpośrednio do Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który wydaje orzeczenie o przyjęciu odwołania do rozpoznania, jeśli stwierdzi, że zostały spełnione wszystkie kryteria wskazane w ust. 2 i 3 lub o jego odrzuceniu jeśli warunki te nie zostały spełnione. Orzeczenie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w tym zakresie jest ostateczne i prawomocne.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU ORAZ ZASADY ORGANIZACYJNE K.Z.P.

§19

 1. Organami Centralnymi Związku są:
 2. Zjazd Delegatów K.Z.P.: zwyczajny i nadzwyczajny;
 3. Zarząd K.Z.P.;
 4. Komisja Rewizyjna K.Z.P.;
 5. Sąd Koleżeński K.Z.P.
 6. Organami Kół Pszczelarzy są:
 7. Walne Zebranie Koła i Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła;
 8. Zarząd Koła;
 9. Komisja Rewizyjna Koła.
 10. Organy Związku wszystkich szczebli działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swoimi kompetencjami.
 11. Kadencja wszystkich organów Związku trwa 4 lata.
 12. Członkowie wszystkich organów Związku pochodzą z wyboru i pełnią swoje funkcje społecznie.
 13. Członkowie organów Centralnych Związku mogą być wybierani i pełnić funkcję wyłącznie w jednym z organów. Członkowie organów Kół Pszczelarzy mogą być wybierani i pełnić funkcję wyłącznie w jednym z nich. Można łączyć równoczesne pełnienie funkcji w Organach Kół Pszczelarzy i Organach Centralnych Związku.
 14. Członkami organów  Centralnych K.Z.P. nie mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami innych Organów Centralnych lub pracownikami etatowymi K.Z.P.
 15. Funkcji Prezesa Zarządu K.Z.P., Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej K.Z.P. i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. nie można pełnić dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowne pełnienie tych funkcji jest możliwe po upływie jednej pełnej kadencji.
 16. Uchwały organów Związku wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym , z zastrzeżeniem § 19 ust. 21, przy obecności co najmniej ½ liczby ich członków. Uchwały organów centralnych Związku są obowiązujące dla organów jednostek organizacyjnych K.Z.P.
 17. Wybory do organów wszystkich szczebli organizacyjnych Związku odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że ¼ uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem tajnym. Członkowie wybrani do poszczególnych organów konstytuują się bezpośrednio po wyborze, nie później jednak niż 7 dni od daty ich wyboru w głosowaniu, które przeprowadza Przewodniczący Walnego Zebrania Koła lub Zjazdu Delegatów.
 18. W przypadku zdekompletowania składu poszczególnych organów Związku organy te sprawują swoją funkcję w zmniejszonym składzie. Uzupełnienie składu zdekompletowanych organów do stanu z ukonstytuowania następuje z woli tych organów z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.
 19. Jeśli liczba członków poszczególnych organów na skutek zdekompletowania jest niższa  niż dolna granica wskazana dla składów poszczególnych organów w niniejszym Statucie organ jest obowiązany do uzupełnienia składu o zastępcę członka, który w ostatnich wyborach Zjazdu Delegatów K.Z.P. lub Walnego Zebrania Koła otrzymał największą ilość głosów. Uzupełnienie w składzie Członków Organów Centralnych następuje na podstawie uchwały Zarządu K.Z.P. podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek tych organów z zastrzeżeniem § 19 ust. 13. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu organów w trybie ,o którym mowa w zdaniu poprzednim wybory uzupełniające powinny odbyć się na specjalnie zwołanym w tym celu Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Koła.
 20. Uzupełnienie  w składzie Delegatów na Zjazd Delegatów K.Z.P. oraz w składach organów Koła o zastępcę członka, który w ostatnich wyborach Walnego Zebrania Koła otrzymał największą ilość głosów następuje bez zbędnej zwłoki na podstawie uchwały Zarządu Koła. O  podjętych decyzjach Zarząd Koła zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Biuro K.Z.P.
 21. Zjazdy Delegatów K.Z.P. oraz Walne Zebrania Kół są władne podejmować uchwały, gdy ich uczestnikom uprawnionym do głosowania wysłano zawiadomienie o terminie i miejscu obrad wraz z projektem porządku dziennego, a w przypadku Zjazdu Delegatów także sprawozdanie Zarządu K.Z.P. i projekt regulaminu obrad w terminie co najmniej 14 dni przed datą obrad.
 22. Obrady rozpoczynają się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2  uprawnionych do głosowania, a drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania. Drugi termin ogłasza się w przeciągu 15 do 30 minut po pierwszym. Dla ważności obrad otwierający stwierdza prawidłowość rozesłania zawiadomień o Walnym Zebraniu Koła lub Zjeździe Delegatów K.Z.P.
 23. Nadzwyczajne Zjazdy Delegatów K.Z.P. i Nadzwyczajne Walne Zebrania Kół odbywają się na zasadach określonych dla Zwyczajnych Zjazdów Delegatów i Walnych Zebrań Kół z tym, że podejmują uchwały wyłącznie w sprawach, dla rozpatrzenia których zostały zwołane.
 24. Organy Centralne sprawują nadzór i koordynują działalność podległym im bezpośrednio organów szczebla podstawowego.
 25. Organy Centralne mają prawo zawieszania w czynnościach na okres 6 miesięcy bezpośrednio podległe im jednostki organizacyjne lub członków ich organów w razie stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu, regulaminów lub uchwał organów nadrzędnych, a w szczególności mają prawo:
 26. uchylania uchwał Walnego Zebrania Koła i Zarządu Koła, które są niezgodne ze Statutem K.Z.P. lub sprzeczne z zarządzeniami władz terenowych lub obowiązującym prawem;
 27. zawieszania w czynnościach Zarządu Koła lub jego członków fizycznych w przypadku:
 28. naruszenia postanowień Statutu;
 29. niewykonania uchwał Zarządu K.Z.P.;
 30. naruszenia dyscypliny organizacyjnej lub działania na szkodę Związku.
 31. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy, Zarząd K.Z.P. powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób, który przejmuje agendy Koła i kontynuuje jego działalność. Tymczasowy Zarząd Koła winien w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia zwołać Walne Zebranie Koła, które dokona wyboru Zarządu Koła.
 32. Odwołanie Członków Organów Centralnych K.Z.P. lub Członków Organów Koła Pszczelarzy przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:
 33. utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu;
 34. prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.;
 35. nieuczestniczenia bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu K.Z.P. lub Zarządu Koła;
 36. działania na szkodę Związku.
 37. Decyzję o odwołaniu, o którym mowa w § 19 ust. 20 podejmuje w formie uchwały Zarząd K.Z.P. zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie. Członek organu, którego sprawa dotyczy jest wyłączony z głosowania; może jednak brać udział w posiedzeniu i przedstawiać argumenty na swoją obronę. Podjęcie uchwały przez Zarząd K.Z.P. winna poprzedzić debata przy udziale członków Komisji Rewizyjnej, która wydaje w formie uchwały niewiążącą Zarząd K.Z.P. rekomendację. Decyzja Zarządu jest obowiązująca z dniem jej podjęcia.
 38. Do Organów Centralnych K.Z.P. oraz Organów Kół Pszczelarzy nie mogą być wybierani pracownicy etatowi Biura K.Z.P. oraz pracownicy innych podległych jednostek organizacyjnych K.Z.P.

§ 20

 1. Zjazd Delegatów K.Z.P. jest najwyższym organem stanowiącym Związku, do którego kompetencji należy:
 2. uchwalanie porządku i regulaminu obrad;
 3. ustalanie ogólnych wytycznych działalności Organów Związku i podejmowanie uchwał programowych dla działalności K.Z.P.;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości oraz podziału składki członkowskiej, wpisowego, stałych składek produkcyjnych oraz innych opłat i świadczeń na rzecz Związku;
 5. rozpatrywanie wniosków Zarządu K.Z.P. oraz wniosków zgłaszanych na Zjeździe przez delegatów;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań oraz wieloletnich planów działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjnej Związku;
 7. rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej K.Z.P. i Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.;
 8. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu K.Z.P.;
 9. wybór członków do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. oraz ich zastępców;
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego K.Z.P.;
 11.  wybór delegatów i ich zastępców na zjazdy delegatów organizacji, których K.Z.P. jest członkiem;
 12. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.;
 13.  podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu;
 14. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;
 15. podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu KZP z innych organizacji;
 16. nabywanie i zbywanie nieruchomości K.Z.P.
 17. Zjazd Delegatów może być zwyczajny: sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy i nadzwyczajny.
 18. Zwyczajny Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy odbywa się raz na cztery lata. Zwyczajny Zjazd Delegatów sprawozdawczy odbywa się w połowie kadencji Zarządu K.Z.P. i obraduje we wszystkich sprawach z wyłączeniem zapisów §20 ust. 1. pkt 7) i pkt 8).
 19. Zjazd Nadzwyczajny Delegatów zwoływany jest przez Zarząd K.Z.P. z własnej inicjatywy lub na żądanie:
 20. 1/3 delegatów posiadających ważne mandaty;
 21. Komisji Rewizyjnej K.Z.P.
 22. W wymienionych w § 20 ust. 4. pkt 1) i 2) przypadkach Zjazd Nadzwyczajny winien odbyć się w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia żądania. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołany na żądanie lub z inicjatywy Zarządu musi zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie.

§ 21

 1. W Zjeździe Delegatów uczestniczą z prawem głosu delegaci Kół Pszczelarzy wybrani na Walnych Zebraniach Kół według klucza: 1 delegat na 25 członków Koła przy zaokrągleniu w górę. Koło liczące mniej niż 25 członków reprezentuje 1 delegat.
 2. Z głosem doradczym w Zjeździe Delegatów uczestniczą Członkowie Honorowi oraz Prezesi Zarządów Kół, o ile nie posiadają mandatu delegata, oraz zaproszeni goście.

§ 22

 1. Zarząd K.Z.P. składa się z 7 – 11 członków wybranych przez Zjazd Delegatów i 3 zastępców członków.
 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd K.Z.P. wybiera ze swojego składu Prezydium złożone z:
 3. prezesa;
 4. 2 wiceprezesów;
 5. sekretarza;
 6. skarbnika.

§ 23

Zarząd K.Z.P. realizuje zadania statutowe Związku i za swoją działalność odpowiada przed Zjazdem Delegatów K.Z.P.

§ 24

Do kompetencji Zarządu K.Z.P. należy dbałość o tworzenie warunków dla rozwoju pszczelarstwa na podległym terenie i prawidłowe funkcjonowanie Związku, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów Związku na zewnątrz;
 2. kierowanie działalnością K.Z.P. zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu Delegatów;
 3. realizowanie wspólnych działań z innymi organizacjami, których K.Z.P. jest członkiem;
 4. opracowywanie projektów planów działalności Związku;
 5. zwoływanie Zjazdów Delegatów K.Z.P.;
 6. opracowywanie preliminarzy budżetowych Związku na kolejny rok kalendarzowy;
 7. opracowywanie i przedkładanie Zjazdowi Delegatów K.Z.P. wniosków o wysokości i sposobie podziału składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat;
 8. podejmowanie uchwał o tworzeniu i likwidacji Kół;
 9.  opracowywanie i uchwalanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz regulaminów organów K.Z.P. i podległych jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem § 20 ust.1. pkt 11;
 10.  nadawanie honorowych odznak Związku i wnioskowanie o nadanie lub cofnięcie przez Zjazd Delegatów K.Z.P. godności członka honorowego Związku;
 11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Kół Pszczelarzy, zatwierdzanie preliminarzy budżetowych podległych jednostek organizacyjnych;
 12.  powoływanie w miarę potrzeb komisji problemowych i uchwalanie planów ich pracy;
 13.  uchylanie uchwał Zarządów Kół w przypadku stwierdzenia sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami niniejszego Statutu i opracowanych na jego podstawie regulaminów i uchwał;
 14.  rozpatrywanie jako pierwsza instancja spraw przeciwko członkom Związku wynikłym na tle działalności pszczelarskiej oraz członkom pełniącym funkcje w Organach Centralnych K.Z.P. w zakresie wskazanym §17 ust.1.;
 15.  rozpatrywanie spraw spornych między członkami Związku z różnych Kół oraz pomiędzy Kołami w zakresie związanym z działalnością K.Z.P.;
 16. przyznawanie wyróżnień i nagród osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych szczególnie zasłużonym członkom Związku;
 17.  wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej K.Z.P.;
 18.  angażowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników etatowych Biura Związku i innych podległych jednostek organizacyjnych;
 19.  dysponowanie kontem bankowym Związku i powierzonym funduszem reprezentacyjnym;
 20.  kierowanie działalnością gospodarczą Związku;
 21. podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia organizacji wymienionych w § 3 pkt 4) Statutu z zastrzeżeniem § 20 ust.1 pkt 14).

§ 25

 1. Zarząd K.Z.P. zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, natomiast posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się między posiedzeniami Zarządu i są zwoływane doraźnie w miarę potrzeby. Wszystkie posiedzenia są protokołowane.
 2. W okresach między posiedzeniami Zarządu całokształtem bieżącej działalności Związku kieruje Prezydium Zarządu. Z podjętych działań Prezydium zdaje relację na najbliższym posiedzeniu Zarządu K.Z.P.
 3. Zarząd K.Z.P. uprawniony jest do prowadzenia i reprezentowania Związku w sprawach majątkowych, w tym do składania oświadczeń woli w sprawach zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Związku, w pierwszej kolejności przez Prezesa Zarządu wraz ze Skarbnikiem K.Z.P łącznie. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu Związek reprezentuje Wiceprezes Zarządu K.Z.P. wraz ze Skarbnikiem Zarządu K.Z.P. łącznie. W przypadku nieobecności Skarbnika Zarządu K.Z.P. Związek reprezentuje Prezes oraz Wiceprezes Zarządu K.Z.P. działający łącznie. W sprawie zaciągania zobowiązań finansowych wymagana jest uchwała Zarządu.
 4. W sprawach niemajątkowych Związek reprezentowany jest przez wszystkich członków Zarządu K.Z.P.
 5. Zarząd  K.Z.P. może w formie uchwały udzielić pełnomocnictwa poszczególnym Członkom Zarządu K.Z.P. do reprezentowania Związku przy dokonywaniu danej czynności prawnej.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna K.Z.P. jest wybierana przez Zjazd Delegatów w składzie 5 członków i 2 zastępców członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej K.Z.P. wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Zjazdowi Delegatów.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków,  w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Posiedzenia  Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
 3. Komisja Rewizyjna w uzasadnionych przypadkach może wesprzeć się opinią biegłych i rzeczoznawców w zakresie, który stanowi przedmiot zainteresowania Komisji. W szczególnych przypadkach Komisja ma prawo zażądać zlecenia przez Zarząd K.Z.P. szczegółowych badań wyspecjalizowanym instytucjom, biegłym lub ekspertom. Żądanie Komisji Rewizyjnej jest wiążące dla Zarządu K.Z.P.
 4. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej K.Z.P. określa jej regulamin.

§ 27

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrolowanie całokształtu działalności Związku, a w szczególności działalności finansowo-gospodarczej w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności;
 3. występowanie, w oparciu o ustalenia kontroli, z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu K.Z.P. z żądaniem udzielenia wyjaśnień. Wnioski pokontrolne i żądania udzielenia wyjaśnień są dla Zarządu wiążące;
 4. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Zjeździe Delegatów K.Z.P. i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu K.Z.P.;
 5. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu K.Z.P. lub Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, jeśli uzna to za konieczne.
 6. Przewodniczący względnie uprawniony członek Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach organów Związku wszystkich szczebli i obowiązek uczestniczenia jeśli dany organ Związku zgłosi takie żądanie.
 7. Komisja Rewizyjna K.Z.P. może dokonywać kontroli całokształtu działalności w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 8. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący Komisji może zlecić wykonanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom komisji.

§ 28

 1. Sąd Koleżeński składa się z 10 członków i 3 zastępców członków wybranych przez Zjazd Delegatów K.Z.P.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania w drugiej instancji spraw spornych wynikłych na tle nieprawidłowości w prowadzeniu działalności pszczelarskiej, działania sprzecznego ze Statutem i innymi aktami normatywnymi Związku lub działania na szkodę K.Z.P.
 4. Sąd Koleżeński rozstrzyga jako sąd polubowny spory powstałe pomiędzy członkami Kół  lub pomiędzy Kołami w zakresie związanym z działalnością statutową K.Z.P.

§ 29

 1. Sąd Koleżeński jest instancją odwoławczą od orzeczeń Zarządu K.Z.P.
 2. Sąd Koleżeński K.Z.P. rozpatruje złożone odwołanie w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu przed Zarządem K.Z.P. któremu zainteresowany członek Związku winien przedkładać dowody i twierdzenia na swoją obronę  na etapie pierwszej instancji, chyba że uprawdopodobni, iż przedłożenie dowodów na poziomie pierwszej instancji nie było możliwe, lub że dowód powstał po wydaniu orzeczenia przez Zarząd K.Z.P.
 3. Sąd Koleżeński K.Z.P. orzeka w składzie 5 członków wskazanych przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego K.Z.P., z których jeden wyznaczony przez Przewodniczącego jest przewodniczącym kompletu o ile Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sam nie przewodniczy.
 4. Sąd Koleżeński rozpatrując złożone odwołanie może utrzymać w mocy orzeczenie Zarządu K.Z.P., zmienić karę orzeczoną w pierwszej instancji na inną przewidzianą niniejszym Statutem lub uniewinnić członka Związku od stawianych mu zarzutów.
 5. Orzeczenie wydane przez Sąd Koleżeński K.Z.P. jest ostateczne i prawomocne w momencie wydania i nie podlega dalszemu zaskarżaniu.

ROZDZIAŁ V

KOŁA PSZCZELARZY

§ 30

 1. Podstawową jednostką organizacyjną K.Z.P. zrzeszającą członków jest Koło Pszczelarzy zwane dalej Kołem.
 2. Koła tworzy się na terenie miast, dzielnic miast, gmin i wsi na mocy uchwały Zarządu K.Z.P.
 3. Dla zorganizowania Koła wymagany jest stan 15 członków założycieli.
 4. W przypadku braku wymaganej Statutem liczby członków założycieli, można powołać Sekcję pszczelarzy wchodzącą w skład najbliższego terenowego Koła na podstawie uchwały jego Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady powoływania i rozwiązywania Sekcji oraz zakres ich działania określa regulamin Koła Pszczelarzy.
 6. Koła i Sekcje realizują zadania ogólne wynikające z przepisów Statutu, uchwalonych na jego podstawie regulaminów, uchwał Zjazdu Delegatów K.Z.P. i uchwał Zarządu K.Z.P. w zakresie dotyczącym Kół i Sekcji oraz zadania szczegółowe wynikające z uchwał własnych Walnych Zebrań Kół i Zarządów Kół.
 7. Siedzibę Koła ustala jego Zarząd w zależności od warunków lokalnych.
 8. Koła wykazujące się sprawnością i rozległością zakresu działania mogą otrzymać za zgodą Zarządu K.Z.P. status samodzielnego wykonawcy budżetu.
 9. Koła w siedzibach władz gminnych, miejskich i dzielnicowych upoważnione przez Zarząd K.Z.P. reprezentują Związek wobec władz lokalnych.

§ 31

 1. Najwyższym organem stanowiącym Koła jest Walne Zebranie Członków Koła; zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła o charakterze sprawozdawczym odbywają się corocznie, natomiast o charakterze sprawozdawczo-wyborczym raz na cztery lata, w okresie wyznaczonym przez Zarząd K.Z.P.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest przez Zarząd Koła z własnej inicjatywy albo:
 4. na żądanie Zarządu K.Z.P.;
 5. na wniosek Komisji Rewizyjnej K.Z.P. lub Komisji Rewizyjnej Koła;
 6. na wniosek 1/3 liczby członków Koła.
 7. W wymienionych w § 31. ust. 3 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła  winno odbyć się w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje i podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 32

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła niezależnie od jego formy biorą udział z prawem głosu wszyscy członkowie Koła.
 2. Z głosem doradczym w Walnym zebraniu Członków Koła uczestniczą zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Członków Koła rozpoczyna obrady w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Koła lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. rozpatrywanie  i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;
 2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła;
 3. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Koła;
 4. wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów K.Z.P. w liczbie wskazanej w § 21 ust. 1. Statutu;
 5. ustalanie planu działania oraz projektu preliminarza budżetowego na dany rok;
 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie prac na rzecz Koła lub Związku;
 7. uchwalanie wytycznych dla delegatów na Zjazd Delegatów K.Z.P.

§ 34

 1. Zarząd Koła składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
 2. Nowo wybrany Zarząd Koła wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, a w miarę potrzeby także Gospodarza Koła.
 3. Zarząd zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jeżeli przy Kole działają sekcje, to ich przewodniczący są zapraszani do udziału w posiedzeniach z prawem głosu.
 4. Między posiedzeniami Zarządu Koła pracą Koła kieruje Prezes, a jego decyzje podjęte w tym czasie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła.
 5. Posiedzenia Zarządu Koła są protokołowane.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji oraz zbieranie składek członkowskich;
 2. organizowanie działalności pszczelarskiej na podległym terenie;
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej i instruktorskiej;
 4. współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony i intensyfikacji produkcji pszczelarskiej;
 5. administrowanie majątkiem Koła i powierzonym majątkiem Związku;
 6. opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych i planów pracy Koła;
 7. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Koła oraz sprawozdania za kadencję i przedstawiania ich Walnym Zebraniom Członków Koła do oceny;
 8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła i wykonywanie ich uchwał;
 9. powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Pszczelarzy na swoim terenie;
 10.  wykonywanie innych zadań zobligowanych zapisami Statutu i opracowanymi na jego podstawie aktami normatywnymi Związku.

§ 36

 1. Koła pszczelarzy będące jednostkami organizacyjnymi K.Z.P. mają prawo używania pieczęci podłużnej o treści: „Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu. Koło Pszczelarzy w …”.
 2. Inne podmioty, w tym wskazane w § 11 ust.3. mają prawo używania własnych pieczęci w korespondencji wewnętrznej z K.Z.P. Interesy tych podmiotów, dotyczące wspólnych przedsięwzięć związanych z działalnością pszczelarską, na zewnątrz reprezentuje K.Z.P.

§ 37

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 38

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Koła ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
 2. występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Koła i żądanie wyjaśnień. Przedstawione zalecenia są wiążące dla Zarządu Koła;
 3. składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zebraniu Koła i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła;
 4. uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła;
 5. dokonywanie kontroli całokształtu działalności Koła w każdym okresie według swojego uznania, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Komisja Rewizyjna Koła działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd K.Z.P.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZ I MAJĄTEK K.Z.P.

§ 39

Na majątek K.Z.P. składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40

 1. Na fundusze K.Z.P. składają się:
 2. wpisowe, składki i inne opłaty członkowski;
 3. dotacje, subwencje, darowizny;
 4. dochody z działalności gospodarczej;
 5. kredyty bankowe.
 6. Fundusze K.Z.P. są lokowane na koncie bankowym, którym dysponuje Prezes, jeden z Wiceprezesów, Skarbnik oraz pracownicy biura posiadający pełnomocnictwo Zarządu K.Z.P.
 7. Składki i inne wpłaty na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.

§ 41

 1. Gospodarowanie majątkiem i funduszami Związku prowadzone jest na podstawie budżetu obejmującego planowane dochody i wydatki organów wszystkich szczebli organizacyjnych.
 2. Rokiem budżetowym Związku jest rok kalendarzowy.
 3. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości według obowiązujących przepisów rachunkowych.
 4. Dochody oraz nadwyżka z działalności gospodarczej Związku przeznaczane są w całości na działalność statutową Związku.

ROZDZIAŁ VII

BIURO K.Z.P.

§ 42

 1. Pracą biura K.Z.P. kieruje Prezes K.Z.P. lub inny Członek Prezydium upoważniony przez Zarząd K.Z.P.
 2. Pracownikami Biura są:  Kierownik Biura i inni pracownicy etatowi zgodnie z limitem finansowym zatwierdzonym przez Zarząd K.Z.P.
 3. Kierownik Biura na żądanie Zarządu K.Z.P. bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Biuro K.Z.P. działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd K.Z.P., a pracownicy na podstawie zakresu czynności.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 43

 1. Zmianę Statutu uchwala Zjazd Delegatów K.Z.P. w obecności co najmniej ½ liczby delegatów na wniosek Zarządu K.Z.P.
 2. Wniosek o zmianę Statutu nie może być zgłoszony w trakcie Zjazdu Delegatów w trybie wniosku nagłego.

                                                                             § 44

 1.  Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów K.Z.P. podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3  liczby delegatów.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje jego likwidacja, którą przeprowadza Komisja Likwidacyjna wybrana przez Zjazd Delegatów K.Z.P.
 3. Majątek po likwidacji Związku zostaje przekazany na cele określone przez Zjazd Delegatów K.Z.P. uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników z dnia 8 października 1982 r. (Dz. U. 2022, poz. 281).
 2. Traci moc Statut KZP w Nowym Sącz uchwalony na Zjeździe w dniu 30.06.2018 r.
 3. Statut KZP w Nowym Sączu został przyjęty przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 24.02.2024 r.