KZP Nowy Sącz
ul. Długosza 70, 33-300 Nowy Sącz
tel sklep: +48 18 44 22 953
tel biuro: +48 699 862 949
SKLEP PSZCZELARSKI:
Pn - Pt - 8:00 - 17:00
Sobota - 8:00 - 13:00

Statut Karpackiego Związku Pszczelarzy

(tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2018 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Związek nosi nazwę “Karpacki Związek Pszczelarzy” w Nowym Sączu i w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwany jest „Związkiem” lub w skrócie: „K.Z.P.”.
 2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolniczych (Dz. U. Nr 32 poz. 217 z późn. zm.).

§ 2.

 1. Terenem działania K.Z.P. jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą K.Z.P. jest miasto Nowy Sącz.
 3. Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

§ 3.

Związek:

1)     jest dobrowolną, samorządną, niezależną organizacją społeczno-zawodową pszczelarzy;

2)     opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków zrzeszonych w Kołach;

3)     działa w oparciu o przepisy niniejszego Statutu;

4)     może przystępować na członka innych organizacji szczególnie Polskiego Związku Pszczelarskiego, a także pokrewnych organizacji rolniczych, społecznych i społeczno-zawodowych oraz przyjmować te organizacje w poczet swoich członków – w trybie przewidzianym w § 21 p. 17 oraz § 25 p. 20 niniejszego Statutu.

§ 4.

Związek posiada osobowość prawną.

§ 5.

Podstawowymi ogniwami K.Z.P. są Koła Pszczelarzy zwane dalej „Kołami”.

§ 6.

K.Z.P. używa do pieczętowania dokumentów pieczęci okrągłej z wizerunkiem matki pszczelej w środku i napisem na otoku: “Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu” oraz do pieczętowania korespondencji pieczęci podłużnej z napisem: “Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu” z podaniem adresu siedziby, kodu pocztowego i telefonu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 7.

 1. Cele i zadania Związku to wszechstronna działalność w zakresie pszczelarstwa, czuwanie nad prawidłowym jego rozwojem i reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Swoje cele i zadania K.Z.P. realizuje przez:

1)     koordynowanie prac terenowych Kół Pszczelarzy i innych ogniw K.Z.P., nadzorowanie i kontrolę ich działalności organizacyjnej, rzeczowej i gospodarczej;

2)     udzielanie wszechstronnej pomocy Kołom Pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych poprzez instruktaż, pomoc w organizowaniu kursów, odczytów, przygotowania pomocy szkoleniowych – sprzętu, pokazów w zakresie unowocześnienia metod gospodarki pasiecznej, szkolenia pszczelarzy, zapobiegania i zwalczania chorób;

3)     reprezentowanie i obronę interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji;

4)     współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno- gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa;

5)     podejmowanie działań i współpracy z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pszczół przed zatruciami;

6)     inspirowanie współdziałania z jednostkami gospodarki rolnej w zakresie rozszerzenia bazy pożytkowej i jej racjonalnego wykorzystania;

7)     wnioskowanie w zakresie regulacji prawnych dotyczących pszczelarstwa i ochrony środowiska naturalnego;

8)     występowanie do właściwych władz o nadania odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych szczególnie zasłużonym członkom Związku;

9)     prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami o charakterze handlowym, usługowym i produk­cyjnym, a w szczególności:

a)     sprzedaż produktów pszczelich wyprodukowanych przez członków Związku;

b)     organizowanie zbytu produktów pszczelich w stanie surowym lub przetworzonym pochodzących z gospodarstw pasiecznych swych członków w kooperacji z innymi jednostkami gospodarczymi;

c)     sprzedaż lub pośrednictwo w sprzedaży materiałów, środków produkcji na rzecz swych członków niezbędnych do prowadzenia pasieki;

d)     prowadzenie usług na rzecz swoich członków;

e)     przetwarzanie i uszlachetnianie produktów pszczelarskich;

f)      wytwarzanie urządzeń i sprzętu pasiecznego;

g)     prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji i nauki zawodu;

h)     prowadzenie działalności poligraficznej i wydawniczej mającej na celu propagowanie i udostępnianie wiedzy fachowej;

i)       prowadzenie szkółek i rozsadników roślin miododajnych;

j)       prowadzenie pasieki szkoleniowo-wdrożeniowej;

k)     produkcja i rozprowadzanie materiału hodowlanego.

 1. Sposób zagospodarowania nadwyżki z prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku jej powstania określi Zarząd K.Z.P. przekazując w całości na cele statutowe.

§ 8.

Dla realizacji swoich celów Związek:

1)      organizuje i prowadzi biuro Związku dla obsługi swoich członków i dla kontaktów zewnętrznych;

2)     może zatrudniać pracowników statutowych do wykonania zadań administracyjnych, gospodarczych i innych wynikających z przepisów statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów;

3)     może zatrudniać członków Zarządu w wypadkach wskazanych w § 18 p. 4.

§ 9.

Środki dla realizacji celów i zadań statutowych K.Z.P. uzyskuje ze składek członkowskich, działalności gospodarczej, a także darowizn, dotacji, subwencji, kredytów i pożyczek bankowych lub od osób prawnych i fizycznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie Związku dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i należąca do jednego z Kół, która spełnia co najmniej jeden z warunków:

1)     prowadzi chów, ho­dowlę pszczół lub matek pszczelich;

2)     prowadzi działalność naukową, badawczą związaną z pszczelarstwem.

 1. O przyjęciu członka zwyczajnego do Związku decyduje zarząd właściwego terenowego Koła na podstawie własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej przez osobę zainteresowaną w drodze stosownej uchwały.
 2. Członkiem zwyczajnym Związku może być także osoba prawna spełniająca warunki określone w ust. 1 z tym, że o przyjęciu jej w poczet członków decyduje uchwała Zarządu K.Z.P. Osoba prawna jest członkiem koła pszczelarzy, które wskaże uchwała Zarządu K.Z.P. i jest reprezentowana przez swojego przedstawiciela, posiada wszystkie uprawnienia członka – osoby fizycznej za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 12.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

1)     brać bezpośredni udział z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Koła, wybierać i być wybieranym do organów Koła;

2)     być wybieranym na Walnym Zebraniu Członków Koła jako delegat na Zjazd Delegatów K.Z.P., oraz zjazdy delegatów organizacji, których K.Z.P. jest członkiem;

3)     wybierać i być wybieranym do władz Związku;

4)     korzystać z działalności statutowej i gospodarczej, ochrony prawnej, urządzeń i majątku Związku.

 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1)     przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał podejmowanych przez władze Związku;

2)     brać czynny udział w pracach Koła, systematycznie podnosić swoją wiedzę fachową, brać udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez władze Związku;

3)     terminowo opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia wynikające z uchwał władz związku;

4)     uczestniczyć w zebraniach Koła;

5)     przestrzegać zasad etyki pszczelarskiej;

6)     przyczyniać się do zwalczania chorób pszczelich;

§ 13.

 1. Członkiem honorowym K.Z.P. może być wyłącznie osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa i K.Z.P. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów K.Z.P. na wniosek Walnego Zebrania Członków Koła, lub na wniosek Zarządu K.Z.P. złożony w formie stosownej uchwały.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która podpisze deklarację członka wspierającego i zadeklaruje składkę członkowską. Decyzje o przyjęciu członka wspierającego są podejmowane wg zasad zawartych w § 11 ust. 2 i 3.

§ 14.

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1)     dobrowolnego wystąpienia ze Związku;

2)     skreślenia z listy członków;

3)     wydalenia ze Związku;

4)     wykluczenia ze Związku;

5)     śmierci członka.

§ 15.

 1. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku powinno być złożone zarządowi Koła na piśmie pod rygorem bezskuteczności i staje się skuteczne z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone.
 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały zarządu Koła za brak opłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku.
 3. Zarząd Koła zobowiązany jest powiadomić pisemnie członka Koła o podjętej uchwale o skreśleniu z listy członków z podaniem uzasadnienia w terminie do 30 dni od momentu powzięcia uchwały.
 4. Członkostwo ustaje z ostatnim dniem okresu, za który składki zostały uiszczone, dzień ten powinien być wymieniony w uchwale zarządu Koła.
 5. Wydalenie ze Związku następuje na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Koła lub Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. bądź uchwały Zjazdu Delegatów (§ 21 p. 12 Statutu).
 6. Wykluczenie ze Związku następuje na podstawie uchwały zarządu koła lub Zarządu K.Z.P. bądź uchwały Zjazdu Delegatów (§ 21 p. 12 Statutu).

§ 16.

 1. Osoby fizyczne będące członkami zwyczajnymi Związku odpowiadają przed Sądami Koleżeńskimi w sprawach wynikłych na tle działalności pszczelarskiej.
 2. Sądy Koleżeńskie orzekają następujące kary:

a)     upomnienia;

b)     nagany;

c)     zawieszenia w prawach członka Związku na okres 1 roku;

d)     wydalenia ze Związku.

 1. Sprawy przeciwko członkom zwyczajnym będącym osobami prawnymi rozpatrują zarządy Kół i Zarząd K.Z.P.
 2. Sprawy przeciwko członkom zwyczajnym – osobom fizycznym, które dopuściły się działania sprzecznego ze statutem lub na szkodę Związku podlegają rozpatrzeniu przez zarządy Kół lub Zarząd K.Z.P.
 3. W sprawach, o których mowa w ust. 3 i 4 zarządy orzekają następujące kary:

a)     nagana z ostrzeżeniem;

b)     zawieszenie w prawach członka na okres 2 lat;

c)     wykluczenie ze związku.

 1. Członek Związku ukarany karą zawieszenia w prawach członka nie jest zwolniony od wypełniania obowiązków członkowskich, ale nie może pełnić żadnych funkcji we władzach Związku.

§ 17.

 1. Tryb odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich określają przepisy § 31 ust. 1, § 32 ust. 1 i 2 oraz § 45 statutu.
 2. Od orzeczeń zarządów Kół przysługuje ukaranym odwołanie do Zarządu K.Z.P., którego decyzja jest ostateczna i prawomocna, a od orzeczenia Zarządu K.Z.P. wydanego w I instancji do Zjazdu Delegatów, którego decyzja jest ostateczna i prawomocna. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia ukaranemu sentencji orzeczenia I instancji wraz z uzasadnieniem na piśmie.
 3. Wydalony lub wykluczony członek Związku może ubiegać się o ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Ponowne przyjęcie wymaga stosownej uchwały Zarządu K.Z.P.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA WŁADZ ORAZ ZASADY ORGANIZACYJNE K.Z.P.

§ 18.

 1. Władzami centralnymi K.Z.P. są:

a)     Zjazd Delegatów K.Z.P. zwyczajny i nadzwyczajny;

b)     Zarząd K.Z.P.;

c)     Komisja Rewizyjna K.Z.P.;

d)     Sąd Koleżeński K.Z.P.;

 1. Władzami Koła Pszczelarzy są:

a)     Walne Zebranie Koła i Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła;

b)     Zarząd Koła;

c)     Komisja Rewizyjna Koła;

d)     Sąd Koleżeński Koła.

 1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata. Mandaty delegatów są ważne przez całą kadencję.
 2. Członkowie wybrani do władz Związku pełnią funkcję społecznie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach poszczególni członkowie Zarządu K.Z.P. z tytułu sprawowanej funkcji mogą pobierać wynagrodzenie. Zjazd Delegatów K.Z.P. wskazuje, komu spośród członków Zarządu K.Z.P. przysługuje wynagrodzenie. Uchwała w przedmiocie przyznania wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji członkowi Zarządu K.Z.P. określa wysokość tego wynagrodzenia, ewentualnie również pozostałe warunki umowy będącej podstawą do jego wypłaty oraz osobę lub organ upoważniony do jej zawarcia w imieniu K.Z.P.
 3. Uchwały władz Związku wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków, za wyjątkiem Walnych Zebrań i Zjazdów Delegatów, dla których obowiązują postanowienia przyjęte w regulaminie obrad. Uchwały władz nadrzędnych są obowiązujące dla władz organizacyjnych szczebla podstawowego.
 4. Wybory do władz wszystkich szczebli organizacyjnych Związku odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem tajnym. Wybrane władze konstytuują się w terminie 7 dni od daty wyborów w głosowaniu tajnym, które przeprowadza przewodniczący Walnego Zebrania Koła, lub Zjazdu Delegatów.
 5. W przypadku zdekompletowania w trakcie kadencji składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Kół i K.Z.P. na miejsce ustępującego członka wchodzi z-ca członka, który na ostatnich wyborach Walnego Zjazdu Delegatów K.Z.P. lub Koła otrzymał największą ilość głosów. Uzupełnienie składu władz przez z-ców członków nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego władz Związku i do tej liczby winni być wybierani z-cy członka władz Związku.
 6. Zjazdy Delegatów oraz Walne Zebrania Kół są władne podejmować uchwały, gdy ich uczestnikom uprawnionym do głosowania wysłano zawiadomienia o terminie i miejscu obrad wraz z projektem porządku dziennego, a w przypadku Zjazdu Delegatów także sprawozdanie Zarządu K.Z.P. i projekt regulaminu obrad w terminie co najmniej 14 dni przed datą obrad. Obrady rozpoczynają się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania. Drugi termin ogłasza się w ciągu 30 minut do 1 godziny po pierwszym terminie. Dla ważności obrad otwierający stwierdza prawidłowość rozesłania zawiadomień o Walnym Zebraniu lub Zjeździe Delegatów. Nadzwyczajne Zjazdy Delegatów i Nadzwyczajne Walne Zebrania Kół odbywają się na zasadach określonych dla zwyczajnych walnych zebrań i zjazdów delegatów z tym, że podejmują uchwały wyłącznie w sprawach, dla rozpatrzenia których zostały zwołane. W nadzwyczajnych zjazdach delegatów uczestniczą delegaci, którzy brali udział w zjeździe zwyczajnym rozpoczynającym kadencję.
 7. Władze K.Z.P. sprawują nadzór i koordynację działań podległych im bezpośrednio władz szczebla podstawowego oraz maja prawo zawieszania w czynnościach na okres 6 miesięcy bezpośrednio podległe im władze lub ich poszczególnych członków w razie stwierdzenia bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu, regulaminów lub uchwał władz nad­rzędnych, a w szczególności mają prawo:

1)     zawieszania w czynnościach Zarządu Koła oraz jego członków fizycznych w przypadku:

a)     naruszenia założeń statutowych;

b)     niewykonania uchwał Zarządu K.Z.P.;

c)     naruszenia dyscypliny organizacyjnej lub działania na szkodę Związku;

2)     uchylania uchwał Walnych Zebrań i Zarządów Kół, które są niezgodne ze statutem K.Z.P., sprzeczne z zarządzeniami władz terenowych lub obowiązującym prawem.

10.  W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Koła Pszczelarzy Zarząd K.Z.P. powołuje tymczasowy Zarząd Koła w składzie 3 osób, który przyjmuje agendy Koła i kontynuuje jego działalność. Tymczasowy Zarząd Koła Pszczelarzy winien w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia zwołać Walne Zebranie Koła, które dokona wyboru zarządu.

11.  Odwołanie członków władz K.Z.P. przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku:

a)     utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu;

b)     prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;

c)     nieuczestniczenia bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach Zarządu K.Z.P.;

d)     działania na szkodę związku.

12.  Decyzję o powyższych sprawach podejmuje Zarząd K.Z.P. z udziałem Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

13.  Do władz Związku nie mogą być wybierani pracownicy etatowi biura Związku oraz innych podległych jednostek.

§ 19.

 1. Zjazd Delegatów K.Z.P. jest najwyższą władzą Związku.
 2. Zjazdy Delegatów K.Z.P. dzielą się na:

a)     zwyczajne, sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze;

b)     nadzwyczajne.

 1. Zjazdy sprawozdawczo-wyborcze odbywają się raz na 4 lata, a zjazdy sprawozdawcze w połowie kadencji.
 2. Zjazdy nadzwyczajne są zwoływane na żądanie:

a)     1/3 delegatów posiadających ważne mandaty;

b)     Komisji Rewizyjnej K.Z.P.;

c)     władz rejestracyjnych.

 1. W wymienionych w ust. 4 przypadkach Zjazd Nadzwyczajny zwołuje się w terminie 4 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
 2. Zarząd K.Z.P. może zwołać z własnej inicjatywy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w każdym terminie.

§ 20.

W Zjeździe Delegatów K.Z.P. uczestniczą:

1)     z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zebraniach kół według klucza ustalonego przez Zarząd K.Z.P. oraz człon­kowie honorowi K.Z.P.

2)     z głosem doradczym członkowie władz K.Z.P. o ile nie posiadają mandatu delegata oraz zaproszeni goście.

§ 21.

Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów (sprawozdawczo- wyborczego) K.Z.P. należy:

1)     uchwalenie porządku i regulaminu obrad;

2)     ustalenie ogólnych wytycznych działalności władz Związku i podejmowanie uchwał programowych dla działalności K.Z.P.;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie wysokości oraz podziału składki członkowskiej, wpisowego, stałych składek produkcyjnych oraz innych opłat i świadczeń na rzecz Związku;

4)     podejmowanie uchwał w przedmiocie wskazania członków Zarządu, którym z tytułu sprawowanej funkcji i wykonywanej w jej ramach pracy na rzecz K.Z.P. przysługuje wynagrodzenie oraz określających wysokość tego wynagrodzenia, ewentualnie pozostałe warunki umowy będącej podstawą do jego wypłaty;

5)     rozpatrywanie wniosków Zarządu K.Z.P. oraz wniosków zgłoszonych na Zjeździe;

6)     rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd K.Z.P. sprawozdań oraz wieloletnich planów działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjnej;

7)     rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej K.Z.P. i Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.;

8)     podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej K.Z.P. uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu K.Z.P.;

9)     wybór Zarządu K.Z.P., Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.;

10)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego K.Z.P.;

11)  wybór delegatów i ich zastępców na zjazdy delegatów organizacji, których K.Z.P. jest członkiem;

12)  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. i Zarządu K.Z.P. jako druga instancja, gdy wymienione władze wydały orzeczenie jako pierwsza instancja;

13)  podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;

14)  uchwalanie regulaminów pracy Zarządu K.Z.P., Komisji Rewizyjnej K.Z.P. i Sądu Koleżeńskiego K.Z.P.;

15)  uchylanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków Kół, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa, statutem lub uchwałami władz związku;

16)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;

17)  podejmowanie uchwał o przystąpieniu i wystąpieniu z Polskiego Związku Pszczelarskiego;

18)  zbywanie nieruchomości K.Z.P.

§ 22.

Przepisy § 21 stosuje się odpowiednio do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z wyłączeniem przepisów pkt. 1, 9 i 11. Tryb zwoływania tych zjazdów reguluje § 18 ust. 8 Statutu.

§ 23.

 1. Zarząd K.Z.P. składa się z 7-11 członków wybranych przez Zjazd Delegatów i 3 zastępców członków.
 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd w myśl przepisów § 18 ust. 6 statutu wybiera ze swojego składu prezydium złożone z:

a)     prezesa;

b)     2 lub 3 wiceprezesów;

c)     sekretarza;

d)     skarbnika.

§ 24.

Zarząd K.Z.P. realizuje zadania statutowe Związku i za swoją działalność odpowiada przed Zjazdem Delegatów K.Z.P.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu K.Z.P. należy dbałość o tworzenie warunków dla rozwoju pszczelarstwa na podległym terenie i prawidłowe funkcjonowanie Związku, a w szczególności:

1)     reprezentowanie interesów Związku na zewnątrz;

2)     kierowanie działalnością K.Z.P. zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Zjazdu Delegatów, realizowanie wspólnych działań z innymi organizacjami, których K.Z.P. jest członkiem;

3)     opracowywanie projektów planów działalności K.Z.P.;

4)     zwoływanie Zjazdów Delegatów;

5)     opracowywanie preliminarzy budżetowych K.Z.P. na każdy rok kalendarzowy;

6)     opracowywanie i przedstawianie zjazdowi delegatów wniosków zmianie wysokości i sposobu podziału składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat;

7)     podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania nieruchomości i innego majątku;

8)     Podejmowanie uchwał o tworzeniu i likwidacji kół;

9)     uchwalanie regulaminów pracy kół, zarządów kół i sekcji;

10)  nadawanie honorowych odznak Związku i wnioskowanie o nadanie lub cofnięcie przez Zjazd Delegatów godności członka honorowego Związku;

11)  sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością kół i ich zarządów, zatwierdzanie preliminarzy budżetowych tych jednostek;

12)  powoływanie w miarę potrzeb komisji problemowych i uchwalanie regulaminów ich pracy;

13)  uchylanie uchwał zarządów kół w przypadku stwierdzenia sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, lokalnego, przepisami statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał;

14)  rozpatrywanie jako druga instancja odwołań członków Związku ukaranych przez macierzyste zarządy kół, oraz rozpatrywanie jako pierwsza instancja spraw przeciwko członkom pełniącym funkcje we władzach. Tryb rozpatrywania tych spraw regulują odrębne przepisy stosownych regulaminów;

15)  przyznawanie wyróżnień organizacyjnych i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w pracy pszczelarskiej oraz wnioskowanie nadania odznaczeń: państwowych, resortowych i regionalnych, szczególnie zasłużonym członkom Związku;

16)  Wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej K.Z.P.;

17)  angażowanie, awansowanie i zwalnianie pracowników etatowych biura K.Z.P. i innych podległych jednostek;

18)  dysponowanie kontem bankowym;

19)  kierowanie działalnością gospodarczą;

20)  podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia lub wystąpienia z innych organizacji wymienionych w § 3 p. 4 Statutu za wyjątkiem przynależności lub wystąpienia z P.Z.P.

§ 26.

 1. Zarząd K.Z.P. zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, natomiast posiedzenia prezydium odbywają się w okresach krótszych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Wszystkie posiedzenia są protokołowane.
 2. W okresach między posiedzeniami Zarządu całokształtem bieżącej działalności Związku kieruje Prezydium Zarządu, z tym, że uchwały podjęte przez Prezydium w zakresie spraw wymienionych w § 25 ust. 2-20 podlegają zatwierdzeniu w najbliższym posiedzeniu Zarządu K.Z.P.
 3. W sprawach niecierpiących zwłoki decyzje może podjąć jednoosobowo Prezes lub zastępcy – wiceprezes w swoim zakresie kompetencji, z tym, że decyzja podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Prezydium oraz zgodnie z wymogami ust. 2 zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Zjazd Delegatów w składzie 5 członków i 2 zastępców członków. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej K.Z.P. zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W przypadku równości głosów (przy parzystej liczbie głosujących) decyduje głos przewodniczącego. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
 3. Komisja Rewizyjna K.Z.P. dla prawidłowej działalności może korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców w zakresie, który stanowi przedmiot zainteresowania Komisji. W szczególności w ważnych przypadkach Komisja ma prawo zażądać zlecenia przez Zarząd K.Z.P. szczegółowych badań wyspecjalizowanym instytucjom, biegłym lub ekspertom. Żądanie Komisji jest wiążące dla Zarządu K.Z.P.
 4. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.
 5. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów K.Z.P.

§ 28.

1.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej K.Z.P. należy:

1)     kontrolowanie całokształtu działalności Związku, a w szczególności działalności finansowo-gospodarczej w zakresie ce­lowości, rzetelności i gospodarności;

2)     występowanie, w oparciu o ustalenie kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu K.Z.P. z żądaniem wyjaśnień. Wnioski pokontrolne i żądania wyjaśnień są dla Zarządu K.Z.P. wiążące;

3)     składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Delegatów K.Z.P. i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu K.Z.P.;

4)     żądanie zwołania posiedzenia Zarządu K.Z.P. lub nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, jeżeli uzna to za konieczne.

 1. Przewodniczący względnie uprawniony członek Komisji Rewizyjnej K.Z.P. mają obowiązek uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku wszystkich szczebli.
 2. Komisja Rewizyjna K.Z.P. może dokonywać kontroli całokształtu działalności Związku, w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący Komisji może zlecić wykonanie czynności kontrolnych wyznaczonym przez siebie członkom komisji.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz naczelnych.

§ 29.

 1. Sąd Koleżeński K.Z.P. składa się z 5 członków i 2 z-ców członków wybranych przez Zjazd Delegatów K.Z.P.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw spornych zachodzących pomiędzy członkami związku w zakresie działalności pszczelarskiej.
 4. Tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.

§ 30.

Sąd Koleżeński K.Z.P. składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności na Zjeździe Delegatów K.Z.P.

§ 31.

 1. Sąd Koleżeński K.Z.P. jest instancją odwoławczą od orzeczeń sądów koleżeńskich Kół.
 2. Sąd Koleżeński K.Z.P. rozpatruje jako I instancja sprawy przeciwko członkom pełniącym funkcje z wyboru we władzach Kół K.Z.P., o czyny niezgodne z przepisami prawa i etyki pszczelarskiej popełnione przez nich w związku.
 3. Sąd Koleżeński K.Z.P. rozpatruje jako I instancja sprawy sporne między członkami Związku z różnych Kół K.Z.P.
 4. Sąd Koleżeński K.Z.P. orzeka w komplecie złożonym z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. jest przewodniczącym kompletu, o ile przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sam nie przewodniczy.
 5. Sąd Koleżeński K.Z.P. wymierza kary przewidziane w § 16 ust. 2.

§ 32.

 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. wydanego w I instancji przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów K.Z.P. w termi­nie 21 dni od daty doręczenia ukaranemu sentencji orzeczenia wraz z uzasadnieniem na piśmie.
 2. Orzeczenie wydane przez Sąd Koleżeński K.Z.P. w II instancji jako ostateczne w toku postępowania, jest prawomocne w mo­mencie wydania i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

ROZDZIAŁ V

KOŁA PSZCZELARZY

§ 33.

 1. Podstawową komórką organizacyjną K.Z.P. zrzeszającą członków jest Koło Pszczelarzy zwane dalej kołem.
 2. Koła tworzy się na terenie miast, dzielnic miast, gmin i wsi na mocy uchwały Zarządu K.Z.P.
 3. Dla zorganizowania koła wymagany jest stan 15 członków założycieli.
 4. W przypadku braku wymaganej statutowo liczby członków założycieli, można powołać sekcje pszczelarzy wchodzące w skład najbliższego terenowego koła na podstawie uchwały jego zarządu.
 5. Szczegółowe zasady powoływania i rozwiązywania sekcji oraz zakres ich działania ustala regulamin uchwalony przez Zarząd K.Z.P.
 6. Koła i sekcje realizują zadania ogólne wynikające z przepisów statutu, regulaminów uchwalonych na jego podstawie, uchwał Zjazdu Delegatów K.Z.P. w zakresie dotyczącym kół i sekcji oraz szczegółowe zadania wynikające z uchwał własnych Walnych Zebrań i Zarządów.
 7. Siedzibę koła ustala zarząd koła w zależności od warunków lokalnych.
 8. Koła wykazujące się sprawnością i rozległością zakresu działania mogą otrzymać za zgodą Zarządu K.Z.P. status samodzielnego wykonawcy budżetu.
 9. Koła w siedzibach władz gminnych, miejskich i dzielnicowych upoważnione przez Zarząd K.Z.P. reprezentują związek wobec władz lokalnych.

10.  Koła Pszczelarzy są organami K.Z.P. i muszą uzyskiwać pisemne zezwolenie na założenie Kola Pszczelarzy i jego działal­ności.

§ 34.

 1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.
 2. Walne zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania o charakterze sprawozdawczym odbywa­ją się corocznie, natomiast sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata w okresie wyznaczonym przez Zarząd K.Z.P.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje zarząd koła w przypadkach:

a)     na żądanie Zarządu K.Z.P.;

b)     na podstawie własnej uchwały zarządu koła;

c)     na wniosek Komisji Rewizyjnej K.Z.P. lub Komisji Rewizyjnej Koła;

d)     na wniosek 1/3 liczby członków koła.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd Koła ma obowiązek zwołać w terminie 14 dni od daty zaistnienia powodów określonych w ust. 3 lit. a-d. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 35.

 1. W Walnym Zebraniu Koła niezależnie od jego formy biorą udział z głosem decydującym wszyscy pełnoprawni członkowie Koła.
 2. Z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Koła uczestniczą zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie Koła rozpoczyna obrady w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków lub w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych zgodnie z § 18 ust. 8.

§ 36.

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:

1)     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej koła oraz sądu koleżeńskiego koła.

2)     Podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej koła uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

3)     Wybór zarządu koła, komisji rewizyjnej koła oraz sądu koleżeńskiego koła.

4)     Wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Delegatów K.Z.P. w liczbie ustalonej przez Zarząd K.Z.P. proporcjonalnie do liczby członków koła.

5)     Ustalanie planu działalności oraz projektu preliminarza budżetowego koła na kolejny rok.

6)     Podejmowanie uchwał w przedmiocie prac na rzecz koła lub Związku.

7)     Uchwalanie wytycznych dla delegatów na Zjazd K.Z.P.

§ 37.

 1. Zarząd Koła składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Nowo wybrany zarząd zgodnie z § 18 ust. 6 wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, a w miarę potrzeby także gospodarza koła.
 3. Zarząd koła zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Jeżeli przy kole działają sek­cje, to ich przewodniczący są zapraszani do udziału w posiedzeniach z prawem głosowania.
 4. Między posiedzeniami zarządu pracą koła kieruje prezes, a jego decyzje podjęte w tym czasie podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

§ 38.

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1)     przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji oraz zbieranie składek członkowskich.

2)     organizowanie działalności pszczelarskiej na podległym terenie, kontrola stanu pasiek, prowadzenie działalności szkoleniowej, instruktorskiej oraz organizowanie działalności sanitarnej.

3)     współdziałanie z instytucjami, administracją i organizacjami w zakresie ochrony i intensyfikacji produkcji pszczelarskiej.

4)     administrowanie majątkiem koła i powierzonym majątkiem związku.

5)     opracowywanie projektu preliminarza budżetowego i planu pracy koła.

6)     opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności koła oraz sprawozdania za kadencję i przedstawiania ich Walnym Zebra­niom do oceny.

7)     zwoływanie Walnych Zebrań i wykonywanie ich uchwał.

8)     powoływanie i rozwiązywanie sekcji pszczelarzy na swoim terenie.

9)     rozpatrywanie spraw przeciwko członkom zwyczajnym Związku zgodnie z przepisami § 16 ust. 3 i 4.

§ 39.

Koła mają prawo używania pieczęci podłużnej o treści: “Karpacki Związek Pszczelarzy Koło Pszczelarzy w…”.

§ 40.

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 41.

Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:

1)     kontrolowanie całokształtu działalności koła ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod wzglę­dem celowości, rzetelności i gospodarności;

2)     występowanie w oparciu o ustalenie kontroli z wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła i żądanie wyjaśnień. Przedstawione zalecenia pokontrolne są wiążące dla zarządu koła;

3)     składanie sprawozdań z całokształtu działalności komisji na walnym zebraniu koła i występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła.

4)     Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła.

5)     Komisja rewizyjna koła może dokonać kontroli całokształtu działalności koła w każdym okresie według swojego uznania, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

6)     Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zjazd Delegatów.

§ 42.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński koła składa sprawozdanie z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu koła.
 3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zjazd Delegatów.

§ 43.

Sąd Koleżeński orzeka w kompletach złożonych z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego sądu jest przewodniczącym kompletu.

§ 44.

Sąd koleżeński rozpatruje sprawy wynikłe na tle działalności pszczelarskiej, wyłącznie jako pierwsza instancja przeciwko członkom Koła, z wyjątkiem członków którzy pełnią funkcje we władzach koła lub wyższego szczebla organizacyjnego.

§ 45.

Od orzeczeń sądu koleżeńskiego służy ukaranemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego K.Z.P. Tryb wniesienia odwołania określa regulamin postępowania przed sądami koleżeńskimi K.Z.P.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZ I MAJĄTEK K.Z.P.

§ 46.

Na majątek K.Z.P. składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47.

 1. Na fundusze K.Z.P. składają się:

a)     wpisowe, składki i inne opłaty członkowskie;

b)     dotacje, subwencje, darowizny;

c)     dochody z działalności gospodarczej;

d)     udziały w Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej;

e)     kredyty bankowe w wysokości dwukrotnej wartości majątku K.Z.P.

 1. Fundusze K.Z.P. są lokowane na koncie bankowym, którym dysponuje prezes, jeden z wiceprezesów, skarbnik oraz pra­cownicy biura upełnomocnieni przez Zarząd K.Z.P.

§ 48.

 1. Gospodarowanie majątkiem i funduszami Związku prowadzone jest na podstawie budżetu, obejmującego planowane dochody i wydatki władz wszystkich szczebli organizacyjnych.
 2. Rokiem budżetowym Związku jest rok kalendarzowy.
 3. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości według obowiązujących przepisów rachunkowych.

§ 49.

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych w tym udzielenie pełnomocnictw dla zarządów kół wymagane są podpisy Prezesa Zarządu K.Z.P. lub w jego zastępstwie wiceprezesa oraz skarbnika Zarządu K.Z.P.

ROZDZIAŁ VII

BIURO K.Z.P.

§ 50.

 1. Pracą Biura K.Z.P. kieruje Prezes K.Z.P. lub inny członek prezydium upoważniony przez Zarząd K.Z.P.
 2. Biuro składa się z pracowników etatowych zgodnie z limitem finansowym i liczbą zatwierdzonych przez Zarząd K.Z.P.
 3. Kierownik Biura bierze udział w posiedzeniu Zarządu K.Z.P. z głosem doradczym.
 4. Biuro działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd K.Z.P., a pracownicy na podstawie zakresu czynności.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 51.

 1. Zmianę Statutu uchwala Zjazd Delegatów K.Z.P. w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów na wniosek Zarządu K.Z.P.
 2. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.
 3. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie wszczęcia postępowania zmierzającego do wprowadzenia zmian w statucie nie jest wnioskiem nagłym.

§ 52.

 1. Rozwiązanie się Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów K.Z.P. podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby delegatów.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Zjazd Delegatów K.Z.P.
 3. Majątek po likwidacji Związku zostanie przekazany na cele określone przez Zjazd Delegatów K. Z. P. uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.