Zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata
2020-20221)

1. Opis metody określania liczby pni pszczelich2)
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, zwany dalej „Instytutem”, w ramach realizacji zadania pod
nazwą „Doskonalenie technologii pasiecznych w kontekście występowania i eliminacji
niekorzystnych czynników, uwarunkowań ekonomicznych i jakości produktów pszczelich” –
wykonuje analizy sektora pszczelarskiego w Polsce. W ramach prowadzonych badań, Instytut
występuje do Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „Inspekcją”, w sprawie udostępnienia danych
dotyczących działalności pszczelarskiej (informacje dotyczą między innymi: liczby pszczelarzy3),
liczby pni pszczelich, lokalizacji pasiek itd.) zawartych w rejestrach powiatowych inspektoratów
weterynarii – rejestry są prowadzone według przepisów weterynaryjnych. Inspekcja przekazuje dane
z rejestrów według stanu na październik danego roku. W związku z tym przyjmuje się, że powyższe
dane dotyczą pni pszczelich gotowych do zimowania według stanu obejmującego okres pomiędzy
dniem 1 września a 31 grudnia, zgodnie z art. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1366. Na
podstawie otrzymanych informacji tworzone są zestawienia pszczelarzy i pni pszczelich dla każdego
województwa oraz łącznie dla całego kraju.

 

Dalsza część tekstu pod linkiem: Pismo